پخش و فروش لایه های روف گاردن مانا ساخت

پخش و فروش لایه های روف گاردن در مجموعه ماناساخت با قیمت مناسب و کیفیت بالا انجام می شود. اگر بدنبال مرکز پخش و فروش لایه های روف گاردن هستید و میخواهید از یک مرکز معتبر فروش لایه روف گاردن خرید نمایید ، حتما با ماناساخت به عنوان مرکز فروش لایه های روف گاردن تماس بگیرید. لایه های روف گاردن از قبیل لایه فیلتر خاک روف گاردن ، لایه زهکش روف گاردن ، لایه ضد ریشه روف گاردن ، لایه محافظ سقف روف گاردن و لایه آب بندی روف گاردن را با مشاوره نصب از ما خرید نمایید ، با مجموعه ماناساخت از خرید لایه روف گاردن و مزایای مشاوره در زمینه نصب و اجرای لایه روف گاردن بهره مند می شوید.

لایه های روف گاردن که توسط مجموعه ماناساخت طراحی می شود ،  هرکدام وظیفه خاصی دارند و کار خاصی انجام می دهند، دسته بندی کلی اجزاء روف گاردن  عبارتند از : لایه اول روف گاردن یا پوشش گیاهی  Plant layer ، لایه دوم روف گاردن یا محیط کشت   Growing medium ، لایه سوم روف گاردن یا لایه زهکش  Drainage layer ، لایه چهارم یا ﻻﻳﻪ ﺻﺎﻓﻲ Filter Layer  یا فیلتر خاک ، ﻻﻳﻪ پنجم یا ضد رﻳﺸﻪها  Root barrier ، لایه ششم  و هفتم یا لایه محافظت از لایه ضد ریشه  ، لایه هشتم یا ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎری رﻃﻮﺑﺘﻲ.

هرکدام از لایه های بالا وظیفه ای خاص دارند که در قسمت زیر به توضیحات تک تک آنها پرداخته می شود ، مجموعه ماناساخت آماده ارائه تخصصی لایه های روف گاردن با قیمت مناسب به سازندگان ، پیمان کاران و علاقمندان به احداث روف گاردن می باشد.

توضیحات لایه اول روف گاردن ماناساخت یا لایه پوشش گیاهی :

یکی از مهم ترین مراحل طراحی و اجرای روف گاردن که مجموعه ماناساخت به آن اهمیت می دهد، مرحله کاشت گل و گیاه است ، در واقع شما کلی هزینه می کنید تا بتوانید گل و گیاه مناسبی روی پشت بام خود پرورش دهید، پس در این قسمت باید با متخصصان روف گاردن مشورت نمایید و از تجربیات آنها بهره مند شوید،  اﮔﺮﭼﻪ هر گیاهی می تواند  روی پشت ﺑﺎم کاشته ﺷﻮد اﻣﺎ  بر حسب شرایط جغرافیایی و آب و ﻫﻮا ، نحوهﻃﺮاﺣﻲ ﺳﺎزه و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﮕﻬﺪاری و سلیقه و تخصص طراح روف گاردن ممکن است از گیاهانی مخصوص استفاده شود. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ روف گاردن ها ﺗﺎ ﺣﺪ اﻣﻜﺎن ﺳﺒﻚ ﻃﺮاﺣﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﻏﻠﺐ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﻴﺎﻫﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨـﺪ در ﺧـﺎک ﻛـﻢ ﻋﻤﻖ و ﺑﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺖ کم و آّبیاریﻛﻢ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ.

توضیحات لایه دوم روف گاردن ماناساخت یا لایه محیط کشت :

مجموعه ماناساخت به محیط کشت در روف گاردن اهمیت فراوانی می دهد، در روف گاردن لایه محیط کشت یکی از اساسی ترین لایه ها برای رشد گیاهان و ماندگاری بیشتر گل و گیاه محسوب می شود ، محیط کشت ﻓﻀﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن در آن ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در پشت بام سرمای زمستان و گرمای آفتاب سوزان تابستان بیشتر اثر می کند، پس باید محیط کشت بسیار مناسب و با فرمولاسیون دقیقی ایجاد شود. همچنین در روف گاردن باید ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸـﺖ یا خاک روف گاردن وزن ﻛﻤﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ تا کمتر بار اضافی به ساختمان تحمیل نماید. ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ خاک مخصوص روف گاردن باید ﻧﺴـﺒﺖ به ﺧـﺎک باغچه و یا خاک زراعی بسیار سبک تر و غنی تر باشد.

در روف گاردن ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮای ﻛﺸﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد ﻛﻪ ﺣﺘﻲ اﻻﻣﻜﺎن ﺳﺒﻚ ﺑﻮده و وزن آن تا حد امکان زیر 800 تا 900 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺣﺎﻟﺖ ﻣﺮﻃﻮب و آبیاری شده ﺑﺎﺷﺪ. برای بدست آوردن خاک روف گاردن می توانید ترکیبی به شرح زیر را در نظر بگیرید: خاک مخصوص روف گاردن ترکیبی از ﻳﻚ ﺳﻮم ﻣﺎﺳﻪ و کمی خاک رس ( بسیار کم ) ، ﻳﻚ ﺳﻮم ﺳﻨﮓ و شن های درشت و ﻳﻚ ﺳﻮم دیگر می تواند ترکیبی از کمپوست ، کود نباتی و ﭼﻮب ﭘﻮﺳـﻴﺪه و خاک جنگلی غنی شده و مواد مناسب دیگر باشد، البته به این موضوع دقت نمایید که به صورت کلی در هر منطقه و با شرایط آب و هوایی و جغرافیایی مختلف و همچنین نوع گل و گیاهی که قرار است کاشته شود ، فرمول بالا تغییر می کند و اگر خاک مناسب انتخاب نشود چه بسا که کل زحمات و هزینه های شما را به هدر دهد.

توضیحات لایه سوم روف گاردن ماناساخت یا لایه زﻫﻜﺶ روف گاردن :

لایه زهکش روف گاردن آب اضافی را زهکش می نماید و از پوسیدگی ریشه جلوگیری مینماید ، پس در رشد گل و گیاه تاثیرگذار است. لایه زهکش روف گاردن ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎﺷﺖ یعنی فیلتر خاک روف گاردن و ﻻﻳﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ از ضد ریشه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ آب اضافی زهکش شده و نیز مقداری آب ذخیره شود تا در مواقع لزوم ، ریشه ها از این آب تغذیه نمایند. لایه زهکش باعث می شود  آب اضافی از هر جای روف گاردن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ زﻫﻜﺶ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺮﻳﺎن ﻳﺎﺑﺪ .

برای زهکشی بهتر و به منظور اﺣﺘﻴﺎط ﺑﺎﻳﺪ دوﻛﺎﻧﺎل ﺧﺮوﺟﻲ آب و ﻳﺎ ﻳﻚ ﺧﺮوﺟﻲ و ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺮای ﺳﺮرﻳﺰ تعبیه کرد ، در نظر داشته باشید که خروجی اول می تواند آب را مستقیم از طریق لوله ها به فاضلاب منتقل نماید و باید ﺧﺎﻟﻲ از ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و اﻳﻦ اﻣﺮ از ﻃﺮﻳﻖ نصب درﻳﭽﻪ ای در ﺑـﺎﻻی آن ﻫـﺎ ﺑﺮای ﺑﺎزرﺳﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد.  در تراس ها می توان از ﻳﻚ ﺷﺒﻜﻪ ﺗﻮری ﺗﺮاس اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. محل سرریز نیز می تواند آب اضافی را سرریز و تخلیه نماید و آب را به محل مناسبی از طریق شیب پشت بام و یا ناودانی و یا لوله مخصوص انتقال دهد.

برای اﻧﺘﺨﺎب لایه زهکش ﻣﻨﺎﺳﺐ، باید به مقدار بارندگی و نیز آبیاری گیاهان توجه لازم داشته باشید و از متریال مناسب و شیب کافی استفاده نمایید.

برای لایه زهکش از مواد و مصالح گوناگونی استفاده می شود، یکی از این مصالح  زﻫﻜﺶ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﺎرﺗﻦ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﻳﺎ     Landscape Pavers   است که آب اضافی را تخلیه و مقداری از آب را نیز در خود ذخیره می نماید. حداقل ضخامت لایه زﻫﻜـﺶ 20 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ لایه های ﺿﺨﻴﻢ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ بهتر عمل کنند.

توضیحات لایه چهارم روف گاردن ماناساخت یا ﻻﻳﻪ ﺻﺎﻓﻲ Filter Layer  یا فیلتر خاک

در بین محیط کشت و ﻻﻳﻪ زﻫﻜﺶ یک ﻓﻴﻠﺘﺮ خاص ﻗﺮار دارد  که کارایی بالایی دارد و مجموعه ماناساخت از آن در اجرای روف گاردن استفاده می نماید ،  این لایه فیلتر خاک نامیده می شود، این لایه آب اضافی را از ﻣﺤﻴﻂ رﻳﺸﻪ ﻫﺎ دور و به لایه زهکش شانه تخم مرغی انتقال می دهد، تا مانع از ﮔﻨﺪﻳﺪﮔﻲ رﻳﺸﻪ ﻫﺎ ﺷﻮد. اﻳﻦ ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻳﻚ بافت پارچه ای متراکم و فشرده است . در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﺪرن ﻣﻌﻤﻮﻻ از ﻳﻚ ﻳﺎ دو ﻻﻳﻪ فیلتر خاک اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷـﻮد. در سیستم های سنتی به جای اﻳـﻦ ﻓﻴﻠﺘـﺮ از لایه ای از ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ استفاده میشد که با طراحی خاص وظیفه ﻻﻳﻪ زﻫﻜﺶ را نیزانجام میداد.

توضیحات ﻻﻳﻪ پنجم روف گاردن مانا ساخت یا ضد رﻳﺸﻪها  Root barrier یا محافظت ایزولاسیون سقف :    

لایه ضد ریشه، لایه ای اﺳﺖ ﻛﻪ مجموعه ماناساخت برای جلوگیری از ﻧﻔﻮذ رﻳﺸﻪ ﻫﺎ و آﺳﻴﺐ زدن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻋـﺎﻳﻖ ﻛـﺎری و سازهﺳـﻘﻒ اجرا می نماید. ﻻﻳﻪ ضد رﻳﺸﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﺶ ﺗﺮ در ﺳﻴﺴﺘﻢ متمرکز اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد و در زﻳـﺮ زﻫﻜﺶ و در ﺑﺎﻻی ﻻﻳـﻪ waterproof یا آب ﺑﻨـﺪ ﻧﻬـﺎﻳﻲ و ایزولاسیون ﻗـﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد. اﻳﻦ لایه معمولا از جنس ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷـﺪه و در برابر نفوذ ریشه ها از استحکام و استقامت خوبی برخوردار است.

توضیحات لایه ششم و هفتم روف گاردن مانا ساخت یا لایه محافظت از لایه ضد ریشه :

مجموعه ماناساخت بین لایه زهکش و لایه ضد ریشه از یک لایه محافظتی استفاده مینمایدتا لایه ضد ریشه آسیب نبیند  و سوراخ نشود، همچنین بین غشاء پشت بام و لایه ضد ریشه نیز این لایه بهتر است تکرار شود.  این لایه مشابه الیاف پارچه ای و بسیار نرم است. این لایه دارای بافت های گوناگون بوده و از وزن وکیفیت مختلفی برخوردار است.

توضیحات لایه هشتم روف گاردن مانا ساخت یا ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺎری رﻃﻮﺑﺘﻲ و ایزولاسیون : Water Proofing

لایه عایق کاری و ایزولاسیون سقف یکی از مهم ترین لایه های اجرای روف گاردن است که توسط مجموعه ماناساخت انجام می شود، این لایه پشت بام را از ﻧﺸﺖ ﻛﺮدن و ﭼﻜﻪ ﻛﺮدن و آسیب طبقات زیرین ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ایزولاسیون سقف راه های گوناگونی دارد، متریالهای گوناگونی نیز برای ایزولاسیون سقف روف گاردن بکار می رود که برخی از آنها ﺑﻪ صورت ﻳـﻚ ﻻﻳـﻪ یکپارچه و برخی دیگر ﺑﻪ صورت ورﻗﻪ ﻫﺎی ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ می باشند. اﻧﺘﺨﺎب ﻳﻚ لایه ایزولاسیون و آب بندی ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﺑﺴـﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﺷﺮاﻳﻂ جغرافیایی ، متراژ ، ﻫﺰﻳﻨﻪ و ﺳﻬﻮﻟﺖ اﺟﺮا و ﺗﻌﻤﻴﺮ دارد. اﺧﻴﺮا برخی کارخانه ﻫﺎ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛـﺮده اﻧـﺪ ﻛـﻪ ﻻﻳﻪ ضد رﻳﺸﻪ و ایزولاسیون سقف را در یک لایه قرارداده اﺳﺖ .

برای خرید لایه های روف گاردن و نیز طراحی و اجرای روف گاردن یا بام باغ با مجموعه ماناساخت در ارتباط باشید، ما به عنوان مرکز فروش لایه های باکیفیت و ارزان قیمت روف گاردن ، شرایط مناسبی برای کاشت و پرورش گل و گیاه بر پشت بام شما ایجاد می نماییم. این مجموعه با طراحی تخصصی و آب بندی و اجرای مراحل مختلف احداث روف گاردن ، شما را در داشتن محیطی بانشاط و مفرح در پشت بام یاری مینماید و خود را مسئول زیبایی و کیفیت روف گاردن شما می داند.