طراحی و ساخت استخر Making Pool - استخر شنا حرفه ای و مسابقات – طراحی و ساخت و آب بندی

طراحی و ساخت استخر Making Pool- استخر شنا حرفه ای و مسابقات طراحی و ساخت

طراحی و  ساخت استخرشناي حرفه اي و مسابقات
استخر شناي ويژه مسابقه براي انجام فعاليت هايي نظير شناي آموزشي كودكان ، شناي تفريحي و يا شيرجه مناسب نمي باشد، زيرا مقررات و ضوابط اين فعاليت نيازمند ويژگي خاصي است كه انجام ساير ورزش هاي آبي را كمتر امكان پذير مي كند.
فواصل استاندارد و رسمي براي مسابقات شنا 100 متر ، 200 متر، 400 متر، 800 متر و1500 متر مي باشد، از اين رو طول استخر بايد مضربي از 100 باشد ليكن طول 50 متر براي برگزاري مسابقات ترجيح داده شده است.
استخرهايي به طول 33/33 متر، 25 متر ،20 متر براي مقاصد تمريني و يا مسابقات غير رسمي پيش بيني مي شود.
عرض استخرهاي مسابقه با توجه به تعداد خطوط شنا تعيين مي شود. عرض خطوط شنا براي مسابقات داخلي 2 متر و براي مسابقات بين المللي تا 5/2 متر پيش بيني مي شود. خطوط شناي كناري با فاصله نيم متر از لبه استخر در نظر گرفته مي شود به گونه اي كه براي يك استخر 6 خطي 13 متر عرض لازم خواهد شد. استخرهاي كمتر از 6 خط براي مقاصد تمريني به كار مي رود و در اين استخرها فاصله خطوط شناي كناري از لبه استخر به 25 سانتيمتر كاهش مي يابد كه در اين صورت استخر 4 خطي داراي 5/8 متر عرض و استخر 5 خطي داراي 5/10 متر عرض خواهد بود. استخرهاي ويژه مسابقات رسمي و بين المللي داراي 50 متر طول با 8 خط شنا هر يك به عرض 5/2 متر مي باشد كه با احتساب دو فاصله نيم متري از لبه كناري استخر ، ابعاد كلي به 21×50 متر خواهد رسيد.
عمق استخرهاي مسابقه در کمترين محل3/1 متر و يا حداقل 17/1 متر مي باشد که انتخاب 22/1 براي کارايي بيشتر استخر توصيه ميشود .

آب بندی استخرهای شنای حرفه ای و مسابقات روش های مختلفی دارد ، اما به طور کلی آب بندی استخرهای حرفه ای و مسابقات مانند آب بندی استخرهای دیگر  سیمانی و بتنی انجام می شود.

این مجموعه در زمینه آب بندی و ایزولاسیون پروژه های مختلف آماده ارائه خدمات به متقاضیان محترم می باشد.

آب بندی استخر شنا و تفریحی ، آب بندی استخر حرفه ای و مسابقات ، آب بندی استخر پرورش ماهی ، آب بندی استخر کشاورزی ، آب بندی مخازن ذخیره آب ، آب بندی مخزن سپتیک و منابع و مخازن دیگر را از ما بخواهید.

همچنین این مجموعه آماده طراحی و ساخت استخر های تفریحی و شنا ، طراحی و ساخت استخر پرورش ماهی ، طراحی و ساخت استخر آموزشی و طراحی و ساخت  مخازن نگهداری و ذخیره آب و سپتیک می باشد.

منبع سایت علمی دانشجویان ایران  www.daneshju.ir