زمان آب بندی چاله آسانسور – روش عایق کاری وآب بندی چاله آسانسور – مواد آب بندی چاله آسانسور

زمان آب بندی چاله آسانسور معمولا در سه مرحله انجام می شود ، مرحله اول زمانی است که چاله آسانسور در حال طراحی می باشد ، در این مرحله ممکن است با توجه به شرایط جغرافیایی و محیط قرارگیری چاله آسانسور از نظر میزان رطوبت زمین و یا قرار گیری در معرض آّبهای سطحی مانند قرار گرفتن چاله آسانسور در کنار رودخانه و یا دریا و یا آبهای زیرزمینی مانند قنات و  یا در کنار چاه فاضلاب و غیره ، لازم باشد موانعی ایجاد نمود تا این گونه آبها به اطراف چاله آسانسور راه پیدا نکنند ، زیرا در صورتی که این آبها اطراف چاله آسانسور را احاطه نمایند،  از طریق کف و دیواره چاله آسانسور وارد چاله شده و آن را پر از آب می کنند که در این موارد ، کار آب بندی و عایق کاری به سختی انجام شده و ممکن است که در شرایط بسیار دشوار انجام شود. لذا در این موارد در مرحله حفر چاله آسانسور و قبل از بتن ریزی باید تدبیری اندیشیده شود تا از ورود  این آب ها به چاله آسانسور جلوگری شود.

گاهی ممکن است که هیچ کدام از موارد بالا یعنی رودخانه و دریا و چاه فاضلاب و قنات و  غیره در نزدیکی چاله آسانسور قرار نداشته باشد، در این موارد نیازی به ایجاد مانع برای رسیدن آب به چاله ، وجود ندارد اما بایستی برای پیشگیری از موارد احتمالی در آینده ، هنگام بتن ریزی از موادی استفاده نمود که بتن را در برابر آب مقاوم نمایند.

گاهی نیز ممکن است هیچ کدام از مراحل بالا انجام نشده باشد و چاله آسانسور ساخته شده و به مرحله بهره برداری رسیده باشد و یا چندسالی است که آسانسور نصب شده و در حال استفاده می باشد ، در این موارد اگر چاله آ سانسور نشت آب داشته باشد ، یکی از پیچیده ترین روش های آب بندی و ایزولاسیون باید انجام شود که بر اساس شرایط مختلفی که چاله آسانسور دارد ، از مواد مختلف و روش های گوناگونی استفاده می شود ، گاهی ممکن است از چندین روش و چندین مواد مختلف برای خشک کردن ، عایق کاری و آب بندی چاله آسانسور استفاده شود.

مواد آببندی چاله آسانسور انواع مختلفی دارند که هرکدام را بایید برای شرایط خاص و در جای خود استفاده نمود ، انتخاب مواد آب بندی چاله آسانسور بر اساس شرایط جغرافیایی و میزان و نوع نشت آب متفاوت است .

مواد آببندی چاله آسانسور پس از بازدید از چاله آسانسورو انتخاب روش مناسب آب بندی ، باید انتخاب شود.

برای اطلاعات بیشتر به لینک http://www.manasakht.com/Category/42  مراجعه نمایید.